تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

              ㋡ عقاید یک ماکانی㋡ - کد ....
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" 
 href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" 
 href="[cb:blog_atom_href]" />
</head>
<style>
*{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#FFFFFF}
#sidebar{float:left;width:200px;margin-right:5px}
#content{float:right;width:444px;padding:20px}
#body{display:block;font-size:12px}
a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}
.inbox{list-style:none; padding:0 4px}
ul{padding:3px;margin:5px;}
h2{color:red}
h2 a{color:Orange; font-size:25px; font-family:arial}
h3{color:Gold; margin-top:0; font-size:20px; font-family:arial; text-align:center}
#header h1 a{font-size:35px; font-family:arial; float:center; color:FFCCFF}
#header h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}
.author_box img{float:right;border:none;}
.mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;
background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/logo/poweredby.gif) no-repeat top center;}
.slogan{
color:#FFFFFF; text-align:center; padding:5px 0;
background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/template_packages/7/body_background.png) repeat;
background: expression(#411649);
}
#footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}
#footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}
.hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}
body{margin:0; background: #FF0000 url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1237/3708873_photo_mid.png) repeat fixed center}
.sidebar_box{background-color:#623569; padding:10px 5px; line-height:5px; line-height:20px}
.sidebar_box_border{background-color:#623569; height:1px; display:block; overflow:hidden}
.sidebar_box_border_div{width:185px;}
.seprator{margin-bottom:10px}
.main_menu{text-align:center}
.blog_title{color:#FFCCFF}
#header{height:200px; overflow:hidden; background: #66FF99 url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1237/3708873_photo_top.jpg) center no-repeat}
#body{
background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/template_packages/7/body_background.png) repeat;
background: expression(#411649);
}
#blog_body{width:694px; margin:30px auto; }
#footer_background{height:0}
.clearfix {
display:inline-block;
}
.clearfix:after {
clear:both;
content:'.';
display:block;
height:0;
visibility:hidden;
}
* html .clearfix {
height:1%;
}
.clearfix {
display:block;
}
</style>
<body>

<div id="blog_body">
<div id="header">
<h1><p style="text-align:center; margin:0"><a class="blog_title" href="[cb:blog_address]" style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>
</div>
<div class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>
<div class="clearfix">
<div id="body" class="clearfix">
<div id="content">
<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div>
<h2>
<a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>
</h2>
<p class="date">
[cb:post_create_date] [cb:post_create_time]
</p>
</div>
<b>نویسنده :</b>
<a href="[cb:post_author_href]">
[cb:post_author_name]
</a> 
       
<br/>
<cb:block_post_category>
<b>ارسال شده در:</b>
<cb:loop_post_category>
<a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]
</a>،
</cb:loop_post_category>
                    
<br>
</cb:block_post_category>
                 
[cb:post_author_photo_big]
[cb:post_body1]
[cb:post_body2]
           
<br>
[cb:post_continue_link]
<br>
<br>
           
<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">
<b>دیدگاه ها : </b>
[cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]
</a> 
<br/>
<cb:block_post_tag>
<b>برچسب ها:</b>
<cb:loop_post_tag>
<a href="[cb:post_tag_href]" >
[cb:post_tag_name]
</a> ،
</cb:loop_post_tag>
   
<br/>
</cb:block_post_tag>
<cb:block_post_related_link>
<b>دنبالک ها:</b>
<cb:loop_post_related_link>
<a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
[cb:post_related_link_name]
</a> ،
</cb:loop_post_related_link>
<br/>
</cb:block_post_related_link>
       
<b>آخرین ویرایش:</b>
[cb:post_edit_date]  [cb:post_edit_time]
<br><br>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>
   
<br><br>
     
<cb:block_general_list>
<cb:loop_general_list>
<a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">
[cb:general_list_text]
</a><br>
</cb:loop_general_list>  
</cb:block_general_list>    
<cb:block_pages>
تعداد کل صفحات : [cb:pages_total]  
<cb:loop_pages>
<a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>  
</cb:loop_pages>
</cb:block_pages>
<div id="footer" class="clearfix">
<strong>
POWERED BY <a href="http://www.mihanblog.com/">
<font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN
<font color="#FF0000" size="2px">B</font>LOG.COM</a>
</strong>
</div>
</div>
<div id="sidebar">
<cb:block_search>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<input type="text" name="search_text" style="width:90px"/>
<input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_search>
  
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<div style="text-align:center">
<div align="center" style="border:none; width:160px; overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>
<a href="[cb:blog_email]"> پست الکترونیک</a><br/>
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/>
<div style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>
<div class="clearfix" style="margin-right:70px">
<a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>
<a href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>
</div>
</div>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>

<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_poll>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>نظرسنجی</h3>
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>
[cb:poll_answer]
<br>
</cb:loop_poll>
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_poll> 
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>اَبر برچسبها</h3>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text] 
</a>
</cb:loop_blog_tag_cloud>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_blog_category>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>آرشیو موضوعی</h3>
<cb:loop_blog_category>
<a href="[cb:blog_category_href]"> 
[cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])
</a> 
<br/>
          </cb:loop_blog_category>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_category>
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<cb:block_author>
<div class="sidebar_box_border_div">    
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<div>
<h3>نویسندگان</h3>
<cb:loop_author>
[cb:author_photo_small]
<a href="[cb:author_href]">
[cb:author_name]([cb:author_post_count])
</a>
<br/>
</cb:loop_author>
</div>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_author>
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_extrapage>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>صفحات جانبی</h3>
<cb:loop_extrapage>    
<a href="[cb:extrapage_href]">
[cb:extrapage_title]
</a>
<br/>
</cb:loop_extrapage>      
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_extrapage> 
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>    
<cb:block_blog_archive>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>آرشیو</h3>
<cb:loop_blog_archive>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>
<br/>
</cb:loop_blog_archive>
<a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_archive>    
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_link>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>لینکستان</h3>
<cb:loop_link>    
<a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">
[cb:link_text]
</a>
<br/>
</cb:loop_link>
<a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_link>
   
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_linkdaily>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<div class="sidebar_box">
<h3>لینکدونی</h3>
<cb:loop_linkdaily>    
<a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">
[cb:linkdaily_text]
</a>
<br/>
</cb:loop_linkdaily>
<a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
<a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک</b></a>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_linkdaily>    
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_blog_recent_post>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>    
<div class="sidebar_box">
<div>
<h3>مطالب اخیر</h3>
<cb:loop_blog_recent_post>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">
[cb:blog_recent_post_text]
</a>
<br/>
</cb:loop_blog_recent_post>
</div>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_blog_recent_post>
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
<cb:block_stat>
<div class="sidebar_box_border_div">
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
   <div class="sidebar_box">
<h3>آمار وبلاگ </h3>
کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>
بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/>
بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/>
بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/>
بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>
تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/>
تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>
آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>
آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br/>
</div>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
</div>
</cb:block_stat>  
   
<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>

<div class="sidebar_box_border_div">
[cb:blog_script]
</div>

<div class="sidebar_box_border_div">
<div class="mihan_logo"></div>
</div>
</div>

</div>
</div>
<div id="footer_background"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
</div>
</body>

</html>