اینجا ما پست ها و نوشته هایی رو میزاریم تا نشر بشن
و پدر هکر رو در میاریم

همه  نویسنده هاهم میتوانند نشریات را بزارند
اولیش
دومیش
چهارمیش


آهای هکر عوضی خدا لعنتت کنه چیه فکر می‌کنید با هک کردن من خلاص شدی من که فکر نمیکنم حالا بزار ببینیم اصلا سوال کی هک رو اختراع کرد که بعضیا اونقدر عوضی بشن هکر بیشعور فکر کردی میتونی هکم کنی بلد از هک دربیا