تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

              ㋡ عقاید یک ماکانی㋡ - کد 2
<head>
<!-- This Template is designed by the use of Online Template Builder: http://www.hamed-bd.com/template-builder -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META content="وبلاگ <-BlogTitle->. قالب این وبلاگ  ترانه شاپ طراحی شده است" name="description" />
<META content="" name=keywords />
<title><-BlogTitle-></title>
<style>

body {
background:url(http://s9.picofile.com/file/8289790584/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C_2_.jpg) repeat  #993333;
font: 9pt tahoma;
}
.titlediv {
border:2px double #FF6699;background:url(http://s8.picofile.com/file/8289790550/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.png) center no-repeat;
direction:rtl; width:450px; height:448px; clear:both;
}
.title {
position: relative; top: 45%; font-family:Times New Roman; font-size:24pt; color:#FF6699; font-weight:bold;
}
.side {
direction:rtl; float:left; width:180px; padding:3px; height:100%;
}
.sidetitles {
width:100%; margin-top:30px; padding:2px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:bold; color:#FF6699;

border:5px solid #FF6699;border-bottom:0px;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#FF3366, endColorstr=#FFFF33); background-color:#FFFF33;}
.sidebody {
width:100%; font-family:tahoma; font-size:9pt; padding:5px;
color:white;background-color:#FF6699;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;border:1px double #FF6699;
}
.main {
direction:rtl; width:520px;
float:right;
}
.maintitle {
width:100%; margin-top:50px; padding:3px;  display:table;
border:5px solid #FF6699;border-bottom:0px;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#FF3366, endColorstr=#FFFF33); background-color:#FFFF33;}
.posttitle {
float:right; font-family:Tahoma; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#FF6699; display:table; float:right;
}
.postdate {
float:left; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#FF6699;
}
.mainbody {
width:100%;
border:1px double #FF6699; font-family:tahoma; font-size:10pt; color:white; text-align:justify;
padding:5px; padding-top:10px; line-height:150%;
background-color:#FF6699; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;}
.commentlink {
font-family:Times New Roman; font-size:12pt; color:blue; font-weight:bold; text-decoration:none;
}
.commentlink:hover {
color:#CC33FF; text-decoration:underline;
}
.PostFooter {
font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:green; text-decoration:none;
}
.links {
font-family:Tahoma; font-size:10pt;
color: #FF6699;
font-weight: none;
font-style: Italic;
text-decoration: none;

}

.parseek_link {
font-family:Tahoma; font-size:10pt;
color: #FF6699;
font-weight: none;
font-style: Italic;
text-decoration: none;
}

.links:hover {
color: #CC33FF;
font-weight: Bold;
font-style: none;
text-decoration: none;
}

parseek_link:hover {
color: #CC33FF;
font-weight: Bold;
font-style: none;
text-decoration: none;
}
</style>

<script language ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" class=\"commentlink\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script><script>function mo_save () {window.document.execCommand('SaveAs')}</script>
</head><body onload="window.name='<-BlogUrl->'">

<div style="width:100%; height:100%; text-align:center; font-family:Tahoma; font-size:8pt;">
<center>
<div style="width:760px; height:100%;">
<div class="titlediv">
<div class="title">
<-BlogTitle-> <br><font size="2" face="tahoma"><-BlogDescription-></font>
</div>
</div>
<div class="side">
<div class="sidetitles gradient">
<-BlogTitle-> </div>
<div class="sidebody alpha">
<a href="<-BlogUrl->" class="links">خانه</a> |
<a href="<-BlogArchiveLink->" class="links">آرشیو</a> |
<a href="mailto:<-BlogEmail->" class="links">ایمیل</a><br><br>
<BlogProfile>
<BlogPhoto>
<img src="<-BlogPhotoLink->">
</BlogPhoto>
<br><-BlogAbout->
</BlogProfile>
<br>

</div>


<div class="sidetitles gradient">
امکانات و ابزارها
</div>
<div class="sidebody alpha">
<br>
<a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('<-BlogUrl->');" href="javascript:void(0)" title="خانگی سازی"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/home.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:window.external.AddFavorite('<-BlogUrl->','<-BlogTitle->')" title="اضافه به علاقمندیها"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/favorit.png" border="0"></a>
<a href="javascript:mo_save()" title="ذخیره كردن"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/save.gif"  border="0"></a>
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/rss.png" border="0"></a>
<a href="http://del.icio.us/post?url=<-BlogUrl->&title=<-BlogTitle->" title="Add to Del.ico.us"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/delicious.gif" border="0"></a>
<br>
<-BlogCustomHtml-> </div>
<div class="sidetitles gradient">
نوشته های پیشین
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->" class="links"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive> </div>
<div class="sidetitles gradient">
لینکدونی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks> </div>

<div class="sidetitles gradient">
لینکهای روزانه
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogLinkDump><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
</div>

<div class="sidetitles gradient">
طبقه بندی موضوعی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogCategoriesBlock><BlogCategories><a href="<-CategoryLink->" class="links" target="_blank"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories></BlogCategoriesBlock>
</div>


<div class="sidetitles gradient">
امکانات جانبی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<!-- Goto Top by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8204996200/dfghjkl.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div><!-- Goto Top by www.1abzar.com --->
<center><style>
img {
max-width:400px;
max-height:400px;
border: dashed 2px #FFFFFF;
}
img:hover {
     border-top-left-radius:30px;
        border-bottom-left-radius:30px;
     border-top-right-radius:30px;
        border-bottom-right-radius:30px;
     border-top-right-radius:30px;
        border-bottom-left-radius:30px;
  border-top-left-radius:30px;
        border-bottom-right-radius:30px;
box-shadow: 0 0 0.10px #FFFFFF;
-webkit-transition: all 1s ease-in;
-moz-transition: all 1s ease-in;
-o-transition: all 1s ease-in;
transition: all 1s ease-in;
-webkit-transform: rotate(0.15deg);
-moz-transform: rotate(0.15deg);
-o-transform: rotate(0.15deg);
}</style>
</p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a href="http://www.theme-skin.blogfa.com/" style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" title="دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس"  target="_blank" >دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس</a></p>
<p></center><script language="javascript" type="text/javascript"src="http://theme-skin.persiangig.com/zibasazi-negar.js"></script>
<!-- Start Code By Love-skin.ir -->
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/top.jquery-min.js"></script>
<script>var abzar = "<img src=http://s7.picofile.com/file/8236989626/Picture4.png />";</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.love-skin.ir/up/l-skin/tools/maker/top/scroll-topcontrol.js"></script>
</div><div class="sidetitles gradient">
پشتیبانی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<a href="http://www.hamed-bd.com/template-builder/" target="_blank"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/logo.gif" width="88" height="39" title="قالب ساز آنلاین"  style="border:1px dashed darkblue;"></a>
<br>
<span style="font-size:7pt;;">قالب این وبلاگ با استفاده از قالبساز آنلاین طراحی شده است.</span>
<br><br>
<span style="font-family:Courier New;">Powered by<br>
<a href="http://Blogfa.com" class="links" target="_blank">Blogfa.com</a><br>
<a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Online Template Builder</a>
</span>
</div>
</div>
<div class="main">

<BLOGFA>
<a name="<-PostId->"></a> <div class="maintitle gradient">
<div class="posttitle">
<-PostTitle-> </div>
<div class="postdate">
<-PostDate-> </div>
</div>
<div class="mainbody alpha">
<-PostContent-> <br>[ <-PostCategory-> ]
<br>+ <A class="PostFooter" href="<-PostLink->">نوشته شده در ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-></A> 
<div style="width:100%; text-align:left;">
<BlogComment>
<span dir="rtl" >
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
</span>
</BlogComment> </div>
</div>
</BLOGFA>


</div>
</div>
<hr color="#999999" width="300px">
قالب این وبلاگ با استفاده از <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank" title="Online Template Builder">قالب ساز آنلاین</a> طراحی شده است<br>
©2008 All rights reserved.<br><br>
<a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Build Your Own Template!</a>
</center>
</div>
</body>